กิจกรรมภายในองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซไทล์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา2019(COVID-19)ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซไทล์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวร้สโคโรนา2019 (COVID-19) โดยผลิตหน้ากากผ้าเพื่อแจกให้พนักงานภายในกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ตลอดจนบริจาคหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์สเปรย์ 76% จำนวน 1,000 สิตร มอบแก่หน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล
วัดและมูลนิธิที่มีความต้องการ ขาดแคลนหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดาร

 Top