Innovation Makes Everything Possible

Innovation

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ตระหนักถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาทำงาน ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว หรือพักผ่อน เราจึงทุ่มเทให้กับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มาตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืนในการพัฒนาสินค้า (Product) กระบวนการผลิต (Process) และพนักงาน (People) เพื่อผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับทุกคนและทุกกิจกรรม

Innovation

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ตระหนักถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาทำงาน ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว หรือพักผ่อน เราจึงทุ่มเทให้กับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ มาตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืนในการพัฒนาสินค้า (Product) กระบวนการผลิต (Process) และพนักงาน (People) เพื่อผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับทุกคนและทุกกิจกรรม

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ก่อตั้ง 2 หน่วยงานเพื่อคิดค้นนวัตกรรม และเชื่อมโยงผู้ผลิตกับลูกค้าให้ร่วมกันพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อันได้แก่ NIC สำหรับนวัตกรรมสิ่งทอ และ NIC Lab สำหรับนวัตกรรมในเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป

ในฐานะผู้นำในนวัตกรรมสิ่งทอ NIC ทำงานร่วมกันกับคู่ค้าต่างๆ ตั้งแต่ เส้นด้าย เครื่องจักร การถักทอ เคมี เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความสวยงาม และความสวมใส่สบายขณะสวมใส่ไปพร้อมกัน เราให้ความสำคัญกับเรื่องการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับลูกค้า

NIC Lab เป็นศูนย์นวัตกรรมในเรื่องการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มที่มุ่งเน้นทั้งเรื่องคุณสมบัติพิเศษ โครงสร้างและความสวยงามของสินค้า

เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เครื่องนุ่งห่มมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถใช้ได้หลากหลายโอกาส ในขณะเดียวกันยังสวมใส่สบาย ผ่านทางนวัตกรรมที่เราคิดค้นให้กับลูกค้าของเรา

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปอยู่ในยุคที่มีการผสมผสานการทำงานของมนุษย์และเครื่องจักรกลเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและได้ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุด เราจึงปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรและระบบการทำงานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ผ่านการศึกษาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอของพนักงานของเราเองและการร่วมมือกับคู่ค้าต่างๆ

เรานำ Digitalization และนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น จนเกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยยกระดับการทำงานพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

การจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิต
ด้วยแท็บเล็ต

การปรับลดขั้นตอนการผลิตที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ระบบเครื่องมือการขาย (Sales Tool) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลสินค้า

การแสดงข้อมูลแบบ Real time เพื่อติดตามดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์เชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน จึงได้จัดให้มีโครงการ “Innovation in Me” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานของเราได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และกระบวนการทำงาน (Process) ซึ่งโครงการ “Innovation in Me” ทำให้เราได้แนวคิดนวัตกรรมใหม่จากหลายๆ หน่วยงานภายในองค์กรอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน จนกลายมาเป็นแบบแผนหลักของเราในการพัฒนาสินค้า และเติบโตเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในพนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงาน
ความคืบหน้า : มีการเสนอเริ่มต้นในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560 รวมโครงการทั้งสิ้นจากถึงปัจจุบัน 20 โครงการ

เราพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของเราคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเราเติบโตยิ่งขึ้น นับว่าโครงการ “Innovation in Me” เป็นรูปแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จมาก

Top