มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชมกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 พร้อมได้รับฟังบรรยายกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ซึ่งเป็นระบบการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ ปั่นเส้นด้าย ทอ ย้อมผ้าและตัดเย็บเป็นตัวเสื้อ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมกระบวนการตัดเย็บ การตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออกลูกค้า เพื่อศึกษาการทำธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแบบครบวงจรTop