โครงการ ห่มไออุ่น

ด้วยความใส่ใจในปัญหาความขาดแคลนปัจจัย 4 ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทนันยางเท๊กไทล์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ จึงได้ดำเนินโครงการ ห่มไออุ่น ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยนำปกคอเสื้อดิบมาทอต่อกันเป็นผืนห่ม สำหรับนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และสนับสนุนให้กับโรงเรืยน ชุมชน วัด ศูนย์ปฏิบัติธรรม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขาดแคลนและมีความต้องการเร่งด่วน โดยในปีนี้

บริษัทได้ส่งมอบผ้าห่ม จำนวน 1,800 ผืน ให้หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
ศูนย์ปฎิบัติธรรม จ.อุดรราชธานี จำนวน 300 ผืน
วัดชลประธานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี จำนวน 200 ผืน
มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก จำนวน 200 ผืน
สหทัยมูลนิธิ จำนวน 300 ผืน
ชุมชนคลองเตย จำนวน 200 ผืน
ศูนย์ปฎิบัติธรรม จ.จันทบุรี จำนวน 150 ผืน
เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV จ.กำแพงเพชร จำนวน 100 ผืน
โรงเรียนชายแดน จ.กาญจนบุรี จำนวน 150 ผืน
บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 100 ผืน
วัดเมืองบาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 50 ผืน
เครื่อข่ายชีวิตสิกขา จ.นครนายก จำนวน 50 ผืนTop