กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก หลอด และโฟม เพื่อให้พนักงานภายในกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงโทษของขยะพลาสติก และช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก หลอด และโฟม โดยขอความร่วมมือกับร้านค้ารอบๆบริษัทฯในการแจกแสตมป์สำหรับพนักงานที่นำกระบอกน้ำ กล่องอาหาร ถุงผ้า และ บรรจุภัณฑ์อื่นๆมาใช้แทนการใช้ถุงพลาสติก หลอด และ โฟม โดยพนักงานสามารถสะสมแสตมป์ในระยะเวลาจัดกิจกรรม 3 เดือน เพื่อแลกเป็นรางวัลต่อไปTop