โครงการ GREEN PROJECT

กลุ่มบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อม ความสำคัญของป่าไม้และคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงงาน เพื่อช่วยสร้างความร่มรื่นและช่วยฟอกอากาศ ดูดขับสารพิษในเขตโรงงานก่อนออกสู่ชุมชน ให้ตรงตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ส่งเสริมให้พื้นที่โรงงานและพนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างภายในองค์กรกับหน่วยงานภายนอก

ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ ได้ดำเนินการ “โครงการ โรงงานสีเขียว GREEN PROJECT” โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าบก (ไม้ยืนต้น จำนวน 2,500 ต้น) เช่น สักทอง,พยุง,มะค่า,ประดู่,ยางนา,อินทนิลหว้า,ต้นสน,ชัยพฤกษ์,มะฮอกกานี และเหลืองปรีดาธร เป็นต้น ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูก มีทั้งพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้เดิมของแต่ละจังหวัด และพันธุ์ไม้ป่า เพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธ์ เพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศ ลดสภาวะโลกร้อน และยังช่วยดูดซับฝุ่นละอองจากพื้นที่โรงงาน และชุมชนในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

พื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่ธุรกิจ 4 พื้นที่ ได้แก่
1. บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด (สาย 5) 2. บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด (เพชรบุรี), บริษัท นันยางการทอ อุตสาหกรรม (เพชรบุรี)
3. บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (สามพราน), บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด (พิจิตร)
4. บริษัท ตวงธนาธร จำกัด

ในการมุ่งเน้นส่งเสริมการจัดกิจกรรม “โรงงานสีเขียว” ในครั้งนี้ คณะผู้บริหารและทีมงาน กลุ่มบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ได้ใช้อากาศบริสุทธ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมTop