นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Fields marked with an * are required

1. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ยื่นคำร้อง


2.รายละเอียดของการขอใช้สิทธิ


[หลักฐานการยืนยันตัวตน เช่น]

  • กรณีสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือตัวแทน (ถ้ามี)

*โปรดลบข้อมูลศาสนาและกรุ๊ปเลือดออกก่อนนำส่ง (ถ้ามี)

  • กรณีต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือตัวแทน (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)

[หลักฐานประกอบคำขอใช้สิทธิ เช่น]

  • รายการหรือกิจกรรมล่าสุดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับบริษัทฯ

ไม่รองรับไฟล์ที่ใหญ่กว่า 4 MB


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ รวมถึงรับทราบว่าบริษัทฯ อาจติดต่อข้าพเจ้าตามรายละเอียดการติดต่อที่ขาพเจ้าให้ไว้ข้างต้นเพื่อดำเนินการตามคำขอของข้าพเจ้าและรับทราบว่าบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอของข้าพเจ้าตามที่กฎหมายกำหนด


Top