นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือตามเอกสารแนบท้าย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ (ซึ่งรวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา

1. ประเภทบุคคลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังต่อไปนี้

1.1    ลูกค้า หมายถึง บุคคลที่จะซื้อหรือซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการจาก กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ หรือบุคคลอื่นที่ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า และ/หรือบริการของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ บุคคลที่รับทราบข้อมูลสินค้า และ/หรือบริการผ่านสื่อต่าง ๆ และบุคคลที่ได้รับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์  และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่เป็นลูกค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่าง กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ กับนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้ประสานงาน ผู้สั่งซื้อ ผู้รับสินค้า ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ด้วย

1.2    คู่ค้า หมายถึง บุคคลที่จะขายหรือขายสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ไม่ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ หรือไม่ เช่น คู่สัญญา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่ค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่าง กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ กับนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้ประสานงาน ผู้ส่งสินค้า ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ด้วย

1.3    ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เช่น ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการซึ่งกำกับการประกอบธุรกิจหรือกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการธุรกิจหรือผู้เข้าร่วมโครงการธุรกิจ ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนหรือผู้ร่วมลงทุน ตัวแทนหรือนายหน้าในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่าง กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ กับนิติบุคคลนั้น

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

2.1    โดยทั่วไปแล้ว ไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์  กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ข้อที่วัตถุประสงค์ฐานทางกฎหมาย
(1)เพื่อการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(2)เพื่อการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน และภาพถ่าย-ภาพเคลื่อนไหวทีเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภายใน กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ และบริษัทในกลุ่ม เว็บไซต์ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ Facebook LINE YouTube หรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ หรือสื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(3)เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสมัครเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเปิดสิทธิการเข้าถึงหรือใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(4)เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานภายใน กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานบัญชีการเงิน กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(5)เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการในการทําความรู้จักลูกค้าและ/หรือ การสอบทานธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ รวมถึงการตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวัติรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการประเมินความเหมาะสม หรือการพิจารณาความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน การพิสูจน์และการยืนยันตัวตน และหรือการตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(6)เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ เช่น การควบรวมกิจการ การแยก หรือ การโอนกิจการ หรือซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(7)เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ และ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์รวมถึงการสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(8)เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ที่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เข้าร่วม

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(9)เพื่อการสืบสวน สอบสวนเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร การป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด รวมทั้งการตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(10)เพื่อรับสมัคร หรือพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมกิจการ การรับบริจาค งานสัมมนา โครงการอบรมหรือโครงการอื่น ๆ ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ หรือที่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ดำเนินการร่วมกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การตอบคำถามลุ้นรางวัล การจัดส่งของรางวัล การดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น การทำประกันสุขภาพ สำหรับการเข้าร่วมทัศนศึกษา เป็นต้น ตลอดจนการประเมินผล การวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(11)เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ โรงงาน คลังสินค้าของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ หรืออาคาร สถานที่ โรงงาน คลังสินค้าของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(12)เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

(13)เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหมายศาล หนังสือ หรือคำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ  รวมถึงการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ เช่น กรมสรรพากร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

(14)เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

(15)

เมื่อท่านเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเรา เช่น Facebook LINE YouTube และสื่อออนไลน์อื่น ๆ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก)  เพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์การสำรวจตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งเพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

(ข)  เพื่อสำรวจความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกิจกรรม ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และเพื่อการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน

(ค)  เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต เป็นต้น

(ง)  เพื่อการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม การตรวจสอบข้อร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียน  การจัดเก็บเป็นบันทึกผลการดำเนินการ การดำเนินการตามกระบวนการภายในของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

(จ)  เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม การตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์ การประกาศผลกิจกรรม การแจกของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ กำหนด รวมทั้งการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลประวัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

(ฉ)  เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด และเพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นใดซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ อาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.2    ในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้า กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้

ข้อที่วัตถุประสงค์ฐานทางกฎหมาย
(1)เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอซื้อสินค้าและหรือใช้บริการ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เพื่อการทำสัญญา การปฏิบัติงานตามสัญญา การส่งสินค้า การให้บริการ รวมไปถึงการติดต่อประสานงาน การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(2)เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ รวมถึงเพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสินค้า และหรือ ร่วมพัฒนาสินค้าและบริการของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(3)เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเอกสารประกอบการดำเนินงานใด ๆ กับธนาคาร สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

2.3    ในกรณีที่ท่านเป็นคู่ค้า กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อที่วัตุประสงค์ฐานทางกฎหมาย
(1)

เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ก่อนเข้าทำสัญญา เช่น

•    การขึ้นทะเบียนคู่ค้า

•    การพิจารณาคุณสมบัติของคู่ค้า

•    การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การสืบและจัดทำราคากลาง, การระบุชื่อและรายละเอียดของคู่ค้าในระบบภายในของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เป็นต้น

•    การซื้อหรือรับแบบประมูล สอบราคา การเข้ารับฟังการชี้แจง การนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง (แล้วแต่กรณี) ต่อรองราคา การประกาศผลผู้ชนะ

•    การเชิญเสนอราคา การเสนอราคา การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการยื่นเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคา และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ รวมถึงกรณีที่ผู้เสนอเป็นผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี ที่ปรึกษาธุรกิจ และที่ปรึกษาภาษี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน

•    การจัดทำสัญญาที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(2)

เพื่อความจำเป็นในการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้ากับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เช่น

•    การตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

•    การดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

•    การพิจารณา จัดทำ และลงนามในสัญญาทางการค้า

•    การปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้าง สัญญาบริการ สัญญาทางการค้าอื่น ๆ และความตกลงหรือความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ และคู่สัญญา รวมถึงกระบวนการขอและพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องอันอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหรือผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ

•    การตรวจรับงานตามสัญญาระหว่าง กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ และคู่ค้า การบริหารพัสดุและสินค้าเชิงพาณิชย์ การออกหนังสือรับรองผลงาน จนแล้วเสร็จ

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(3)

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้ากับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เช่น

กฎหมายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

2.4    ในกรณีที่ท่านเป็นผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อที่วัตถุประสงค์ฐานทางกฎหมาย
(1)เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น ติดต่อ นัดพบ เข้าพบ ประชุม ร่วมพบปะพูดคุยทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และโครงการต่าง ๆ ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ รวมถึงการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อดังกล่าว

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(2)เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติหรือประเมินความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม การพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง การพิสูจน์และการยืนยันตัวตน และหรือการตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ การตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวัติรูปแบบอื่น ๆ และการดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(3)

เพื่อการพิจารณา การจัดทำ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว

 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

(4)

 

เพื่อพิจารณาคำขอเข้าร่วมโครงการของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ หรือโครงการที่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ร่วมกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ อาจไม่สามารถพิจารณาเข้าทำธุรกรรม หรือบริหารจัดการตามสัญญากับท่านได้ (ตามแต่กรณี)

นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และ/หรือดำเนินการขอความยินยอม (หากจำเป็น)

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

โดยทั่วไปแล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านเองโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น บริษัทต้นสังกัดของท่าน พนักงาน เลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนของท่าน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเปิดเผยสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

3.1    ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  

(1)    ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เลขประจำตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รหัสพนักงาน (เฉพาะกรณี พนักงานบริษัทในกลุ่ม กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์) ข้อมูลใบอนุญาตขับรถยนต์  ข้อมูลใบอนุญาตขับรถยนต์ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ชื่อผู้ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Username) เป็นต้น

(2)    ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล ตำแหน่งที่อยู่ (Geolocation) ผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ LINE ID ข้อมูลเลขานุการ เป็นต้น

(3)    ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น

(4)    ข้อมูลการติดต่อกับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ (Communication Data) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ที่ติดต่อกับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์  เป็นต้น

(5)    ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงาน เช่น บริษัทที่ทำงานหรือหน่วยงานต้นสังกัด สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เป็นต้น

(6)    ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญ และผลงานต่าง ๆ เป็นต้น

(7)    ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความชอบ ความสนใจส่วนบุคคล

(8)    การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด CCTV

(9)    ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมระหว่าง กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา กิจกรรม หรือโครงการอื่น ๆ ที่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จัดขึ้น โดยอาจมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และหรือเสียงระหว่างการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมดังกล่าว

(10)    ข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อการดำเนินคดีหรือการบังคับคดี เช่น สถานภาพการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นต้น

(11)    ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน

(12)    ประวัติการร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ กับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

(13)    ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด

(14)    ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Application ข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซต์ (Browsing Information) เช่น ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่อยู่ IP (IP Address) เป็นต้น

(15)    ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อการอำนวยความสะดวกตามจำเป็น เช่น การอุปโภค การบริโภค อาหารหรือเครื่องดื่มที่ทาน เป็นต้น

3.2    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

ในกรณีที่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นกรณีไป ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ดังนี้

(1)    ข้อมูลศาสนา

(2)    ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และหรือความพิการ

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ยังคงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ สัญญาว่าจ้าง สัญญาจะซื้อจะขายสินค้าหรือบริการ  และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

5. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

5.1    บริษัทในกลุ่ม กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

5.2    หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สภาอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

5.3    หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดี ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น

5.4    ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เช่น ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ ผู้ให้บริการขนส่ง บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างจัดหาพนักงาน ที่พักและการเดินทาง บริษัทรับดำเนินการจัดกิจกรรม งานอบรม หรืองานสัมมนา ผู้รับจ้างจัดกิจกรรม ผู้รับจ้างผลิตสื่อ ผู้รับจ้างประชาสัมพันธ์  ผู้รับประกันภัย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

5.5    ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากรณีมีการดำเนินโครงการหรือทำธุรกิจร่วมกัน)

5.6    สถาบันให้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ

5.7    ผู้เข้าร่วมอบรม

5.8    ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

5.9    ผู้รับโอนสิทธิหน้าที่และประโยชน์ใด ๆ จาก กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการ การแยก หรือ การโอนกิจการ เป็นต้น

5.10    บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Social Media ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ หรือการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม หรือข่าวสารการทำกิจกรรมหรือโครงการของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ไปยังสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก เป็นต้น

6. การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ  

ในบางกรณี เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากประเทศไทย เนื่องจาก กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ มีบริษัทในกลุ่มซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งมีการประกอบธุรกิจหรือมีการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัทต่างประเทศ ดังนั้น เราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทเหล่านั้น รวมถึงหน่วยงานราชการ ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา รวมถึงอาจมีการเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศเพื่อประกอบการดำเนินคดีหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ อาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ กำหนดในข้อ 9. หรือผ่านเว็บไซต์ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้

7.1    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 
ในกรณีที่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

7.2    สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ รวมถึงขอให้ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ได้

7.3    สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right) 
ท่านมีสิทธิขอให้ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.4    สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.5    สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

 7.6    สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) 
ท่านมีสิทธิขอให้ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.7    สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right) 
กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.8    สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้

เราอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

9. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ:  27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
เบอร์โทรศัพท์:     02-421-2160

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที่ติดต่อ:     27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
เบอร์โทรศัพท์:     02-421-2160 ต่อ 1600
อีเมล:    dpo@nanyangtextile.com

กรณีติดต่อบริษัทในเครือกิจการ
สถานที่ติดต่อตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เอกสารแนบท้าย

บริษัทในเครือกิจการและผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัทในประเทศไทย
บริษัทและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่และวิธีติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด สำนักงาน : 27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60 โรงงาน 1 : 99/1 หมู่ 4 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โทร.056-198-567 โรงงาน 2 : 166,168,170,172 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-225-681 โรงงาน 3 : 37 ม.5 ซ.4 ถ.ลาดยาว-บ้านไร่ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทร.056-271-810
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด สำนักงาน : 27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60 โรงงาน 1 : 19 หมู่ 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร.02-4291060-9 โรงงาน 2 : 187-188 ถ.เพชรเกษม ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร.032-561-521-5
บริษัท นันยางเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 19/2 หมู่ 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร.02-4291060-9
บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด สำนักงาน : 27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60 โรงงาน 1 : 89 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210โทร.02-811-9700โรงงาน 2 : 185,186,189, หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร.032-561-521-5
บริษัท กรอสเวล จำกัด สำนักงาน : 27 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60 โรงงาน : 180,180/1-2 ถนนเพชรเกษม หมู่ 1 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-225-681
บริษัท ชาร์เตอร์พริ้นท์ จำกัด 389 หมู่ 2 ซ.เจริญรัชดา ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทร.02-4291664-7
บริษัท เรดวูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60
บริษัท ที คัลเจอร์ จำกัด 9,11,13,15 ซ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 โทร.02-816-8133
บริษัท ตวงศิริ จำกัด 27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60
บริษัท ตวงธนานคร จำกัด 174 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.032-258-899, 096-424-9474
บริษัท ทรีนิตี้ เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด 174,176, หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.094-454-6159
บริษัท รีเทล เวนเจอร์ จำกัด 27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60

บริษัทในต่างประเทศ

บริษัทและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่และวิธีติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Trimax Co., Ltd. KM.7 Luangprabang Rd., Vientiane LAO P.D.R., Vientiane, Laos. Coordinate, : 17.9808119929, 102.551824452.
NYG (Viet Nam) Co., Ltd. The 5th Road,Lot C, Long Khanh Industrial Zone, Binh Loc Commune,, Xã Bình Lộc, Thành Phố Long Khánh, Đồng Nai
Top