นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน
(Privacy Notice For Employees)

บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือตามเอกสารแนบท้าย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์” หรือ “บริษัท”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (ซึ่งรวมเรียกว่า “ท่าน”) ตามที่พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติ ตามหนังสือแจ้งนโยบายฉบับนี้ บริษัทมีสถานะเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (data controller) ตามพระราชบัญญัติการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลตามฐานทางกฎหมาย (lawful basis) ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 23 ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงได้ออกหนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพนักงานฉบับนี้ ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะและเหตุผลของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศโดย กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ และบริษัทที่มีรายชื่อปรากฎ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เว้นแต่บริษัทที่ได้มีการแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 23 ดังกล่าวไว้ เป็นการเฉพาะของตน ให้การแจ้งนโยบายตามมาตรา 23 นี้เป็นไปตามที่บริษัทนั้นได้ประกาศไว้

บริษัทอาจจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ตามที่เห็นสมควรและจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หนังสือแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ประกาศ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่ รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ การนำไปใช้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน และข้อมูลเกี่ยวกับตัวของพนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานภาพสมรส ความสนใจ ความคิดเห็น ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ของพนักงาน ข้อมูล เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียงบันทึก ข้อมูล เกี่ยวกับภาระทางทหาร ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ เอกสารที่สามารถใช้เพื่อ ระบุตัวตนของพนักงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐ ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี่

1.2 ข้อมูลการติดต่อเช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย รายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน รายละเอียดของบุคคลที่อ้างอิง

1.3 ข้อมูลทางการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้พนักงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง รายได้ รายหัก ภาษี บัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน รายการยกเว้นหรือหักลดหย่อนทางภาษี

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้ บันทึกเวลาการเข้าออกงาน ระยะเวลาในการทำงาน การทำงานล่วงเวลา การขาดและลางาน ประวัติการทำงาน ตำแหน่งงาน การเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน การให้ความเห็น การลงนาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ
การรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานที่กำกับดูแลตามกฎหมาย

1.5 ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและการตรวจสอบของบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวข้องกับกระบวนการ สรรหาพนักงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การประกันสังคม และผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับตามข้อบังคับและระเบียบบริหารงานบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของพนักงาน ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท ข้อมูลการใช้งานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่รวบรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับบริษัท

1.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ ความเชื่อในลัทธิศาสนา ปรัชญา
เชื้อชาติ สัญชาติ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ประวัติอาชญากรรม

1.7 ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในเวลางานหรืออันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานข้อมูลเกี่ยวกับ การร้องเรียนการร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส การสอบสวน การลงโทษทางวินัย ข้อมูลที่พนักงานเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท แอปพลิเคชั่น แบบสอบถาม แบบประเมิน เอกสาร หรือบริการต่างๆ ของบริษัท

2. วัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังนี้

(1) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา นั้น เช่น การทำสัญญาจ้างงาน รวมถึงข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการต่างๆภายใต้สัญญาจ้างงาน การมอบหมายงานหรือหน้าที่ต่างๆ การส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น (Secondment) การจัดการฝึกอบรม หรือกิจกรรมต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การพิจารณาตำแหน่งงาน การโยกย้ายพนักงาน การให้ค่าตอบแทน การให้สวัสดิการต่างๆ การดูแลรักษาความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้ง การดำเนินการตามข้อบังคับและระเบียบ การบริหารงานบุคคลของบริษัท

(2) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวข้อง กับการประกอบธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ

(3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆที่ ไม่ใช่บริษัท เช่น การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล การจัดสวัสดิการต่างๆ การบริหารด้านการเงินและงบประมาณ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การดูแลพนักงานหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรรวมถึงหน่วยงานของรัฐ การรักษาความปลอดภัยทางด้านต่างๆ เช่น ทางกายภาพ ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบภายในองค์กร การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การทุจริต หรือข้อพิพาทต่างๆ

(4) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน เช่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ การช่วยชีวิต
การปฐมพยาบาล การติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านในกรณีฉุกเฉิน

(5) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้น ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(6) เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอม เช่น
(6.1) ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับ พนักงาน
การประเมินความสามารถในการทำงานของพนักงาน การบริหารจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(6.2) ข้อมูลชีวภาพ (biometric data) เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ แสกนใบหน้า เพื่อใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของ พนักงาน การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น
(6.3) ความเชื่อในลัทธิศาสนา ปรัชญา เชื้อชาติ สัญชาติ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เพื่อใช้ในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม และสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน
(6.4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารแสดงตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ เช่น ความเชื่อในลัทธิศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หมู่โลหิต ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานดังกล่าว เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อใช้ยืนยันตัวตนแล้วแต่กรณี
(6.5) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดเผยให้แก่ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากสิทธิ และ หน้าที่ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างงาน
(6.6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเปิดเผยให้แก่ ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ หรือตัวแทนต่างๆ สำหรับการดำเนินงานใดๆ ของบริษัท
(6.7) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของท่านให้แก่ผู้ที่จะเป็นนายจ้างใหม่ของท่าน ในกรณีที่ท่านระบุชื่อบริษัทเป็นบุคคลอ้างอิง ในฐานะนายจ้างเก่าหรือปัจจุบัน
(6.8) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในเครือกิจการรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

2.2 ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติตามกฎหมาย
หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บริษัท บริษัทอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือดำเนินการตามคำขอ เพื่อเข้าทำสัญญาหรือบริษัทอาจมีความรับผิดตามกฎหมาย หรืออาจมีผลกระทบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวมอย่างไร

บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านระบบการรับสมัครงานและกระบวนการจ้างงาน และ บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ผ่านผู้ให้บริการด้านการจ้างงาน และบริษัทอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจากอดีตนายจ้างของท่าน หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ตามหนังสือแจ้งนโยบายฉบับนี้แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจ้างงานต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ ท่านทำงานให้กับบริษัท บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านโดยอาศัย cookies (โปรดดู Cookies Policy ของแต่ละบริษัทที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซด์)

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อความจำเป็นและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหนังสือฉบับนี้ บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลและนิติบุคคลต่างๆ อาทิเช่น

(1) บริษัทต่างๆในเครือกิจการ ดังรายชื่อปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
(2) ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ตัวแทน และคู่สัญญาของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(3) หน่วยงานราชการ และหน่วยงานประเภทอื่นๆตามกฎหมาย

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ในกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทอาจจะทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือกิจการของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ รายชื่อปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งไปยังต่างประเทศ บริษัทได้จัดทำนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างต่างประเทศ และอยู่ในเครือกิจการ

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมสูญหายโดยอุบัติเหตุ หรือถูกเข้าถึง เปิดเผย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ

บริษัทจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งการเข้าถึงโดยพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือบุคคลที่สาม บริษัทจะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน ในกรณีที่บุคคลที่สาม ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะกำกับให้บุคคลที่สามประมวลผลตามคำสั่งของบริษัทอย่างเหมาะสม

8. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้ โดยระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อท่าน ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ อายุความตามกฎหมายเพื่อก่อตั้ง ปฏิบัติ หรือใช้สิทธิตามกฎหมายต่างๆ เป็นต้น

เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือบริษัทไม่มีสิทธิหรือฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 ตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ท่านมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(1) ขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(2) ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้
เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(3) ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไปยังบุคคลอื่น
(4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(5) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสามารถระบุ
ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
(6) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
(7) ร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
(8) ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือ
ผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

9.2 ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวตามกฎหมาย โดยใช้แบบคำขอใช้สิทธิหรือแบบคำขอถอนความยินยอม ที่ปรากฏ อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท และส่งมาที่บริษัทตามช่องทางที่ปรากฎในข้อ 10. หรือท่านอาจติดต่อบริษัทโดยตรงได้ผ่านช่องทาง ดังกล่าวซึ่งท่านจะเริ่มใช้สิทธิได้เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

10. ช่องทางการติดต่อบริษัท

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

ฝ่ายกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ : 27 อาคารนันยางเท็กซ์ไทล์ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4212160-5 เบอร์ต่อ 1600
อีเมล : dpo@nanyangtextile.com

ประกาศ ณ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เอกสารแนบท้าย

บริษัทในเครือกิจการและผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัทในประเทศไทย
บริษัทและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่และวิธีติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด สำนักงาน : 27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60 โรงงาน 1 : 99/1 หมู่ 4 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โทร.056-198-567 โรงงาน 2 : 166,168,170,172 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-225-681 โรงงาน 3 : 37 ม.5 ซ.4 ถ.ลาดยาว-บ้านไร่ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทร.056-271-810
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด สำนักงาน : 27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60 โรงงาน 1 : 19 หมู่ 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร.02-4291060-9 โรงงาน 2 : 187-188 ถ.เพชรเกษม ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร.032-561-521-5
บริษัท นันยางเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 19/2 หมู่ 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร.02-4291060-9
บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด สำนักงาน : 27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60 โรงงาน 1 : 89 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210โทร.02-811-9700โรงงาน 2 : 185,186,189, หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทร.032-561-521-5
บริษัท กรอสเวล จำกัด สำนักงาน : 27 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60 โรงงาน : 180,180/1-2 ถนนเพชรเกษม หมู่ 1 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-225-681
บริษัท ชาร์เตอร์พริ้นท์ จำกัด 389 หมู่ 2 ซ.เจริญรัชดา ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทร.02-4291664-7
บริษัท เรดวูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60
บริษัท ที คัลเจอร์ จำกัด 9,11,13,15 ซ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 โทร.02-816-8133
บริษัท ตวงศิริ จำกัด 27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60
บริษัท ตวงธนานคร จำกัด 174 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.032-258-899, 096-424-9474
บริษัท ทรีนิตี้ เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด 174,176, หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.094-454-6159
บริษัท รีเทล เวนเจอร์ จำกัด 27 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-421-2150-60

บริษัทในต่างประเทศ

บริษัทและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่และวิธีติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Trimax Co., Ltd. KM.7 Luangprabang Rd., Vientiane LAO P.D.R., Vientiane, Laos. Coordinate, : 17.9808119929, 102.551824452.
NYG (Viet Nam) Co., Ltd. The 5th Road,Lot C, Long Khanh Industrial Zone, Binh Loc Commune,, Xã Bình Lộc, Thành Phố Long Khánh, Đồng Nai
OMNI APPARATECH, INC. 13500 15th St., Grandview, Missouri 64030 T: 816-765-5212
Top