Community Engagement

กลุ่ม บริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ ร่วมจัดโครงการบริจาคสิ่งของ อาทิ เสื้อผ้ามือ 1 มือ 2, ผ้าห่มกันหนาว, อุปกรณ์การเรียน, ตุ๊กตาและของเล่น...

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 กลุ่มบรษัทนันยางเท็กไทล์ ประกอบด้วย บริษัทนันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท นันยางการ์เม้นท์...

Top